Cookies, Privacy
& Voorwaarden

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken
De website gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan:

Boeking: het contracteren van één of meerdere Services in het kader van een Opdracht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf;
Opdrachtgever: de Consument of de rechtspersoon die de Opdracht aan Queens of the South verstrekt;
Opdrachtnemer: Queens of the South, de rechtspersoon gevestigd in Rotterdam
en gebruiker van deze Voorwaarden;
Opdracht: door Opdrachtgever aan Queens of the South verstrekte opdracht welke, bijvoorbeeld
maar niet uitsluitend, betrekking heeft op:

(1) de organisatie van optredens, shows, presentaties, concerten, lanceringen, (promo) evenementen, workshops, scripts, films, festiviteiten, fotoshoots, TV en/of theatershows en/of gedeelten daarvan dan wel het leveren van een bijdrage daaraan;
(2) het verzorgen van Boekingen, al dan niet in het kader van het hierboven onder (1)
bepaalde;
(3) het verlenen van consultancy diensten;
(4) het (doen) vervaardigen van een Productie of leveren van een bijdrage aan een Productie;
(5) het leveren van diensten in verband met (artiesten)management, sponsoring, acteren, Producties en/of (artistieke) producties van derden.
(6) Voeg toe voor Queens of the South: (techniek, catering, etc.)

Overeenkomst: tussen Opdrachtgever en Queens of the South tot stand gekomen overeenkomst,
die betrekking heeft op de aan Queens of the South verstrekte Opdracht;
Leverancier: degene(n) die zich direct of indirect, in verband met de door Queens of the South uit te voeren Opdracht, ten opzichte van Queens of the South heeft verbonden of zal verbinden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;
Productie: elke door of vanwege Queens of the South vervaardigde vastlegging van (al dan niet bewegend) beeld en/of geluid en/of iedere andere vorm van informatie op grond van een daartoe strekkende Opdracht;
Rider(s): bijzondere aanvullende bepalingen met betrekking tot onder meer door Opdrachtgever aan de Artiest ter beschikking te stellen faciliteiten, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de Overeenkomst.
Partijen: Queens of the South en de Opdrachtgever gezamenlijk;
Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2: Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en
overeenkomsten alsmede van de uitvoering daarvan, waarbij Queens of the South als opdrachtnemer opdrachten aanvaardt met betrekking tot het (doen) verrichten van diensten, zoals o.a. het adviseren en verzorgen van entertainment, het organiseren en verzorgen van evenementen, festiviteiten, bedrijfs- feesten, bruiloften, promoties en consultancy en advies ter zake het voorgaande alsmede op de verkoop en levering van goederen en diensten in de ruimste zin des woords zoals onder meer het engageren van sprekers, dagvoorzitters, columnisten, adviseurs, interviewers, presentatoren, consultants, schrijvers, artiesten en dergelijke en het ter beschikking stellen van personen, ruimtes en materialen.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover
Queens of the South zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een door
Queens of the South uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de
Overeenkomst waarvoor Queens of the South de afwijking heeft aanvaard.
2.3. Deze voorwaarden worden door Queens of the South bij optiebevestiging en bij boeking
digitaal per e-mail verzonden aan Opdrachtgever in de vorm van pdf bestand. Deze
voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen op www.queensofthesouth.eu
2.4 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd,
laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval voor de
nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk
aansluit bij de bedoeling van partijen.

Artikel 3: Totstandkoming

3.1. Alle aanbiedingen van Queens of the South zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds
vrijblijvend. Na aanvaarding van de opdracht door Queens of the South zal de Overeenkomst met
Wederpartij schriftelijk te weten per e-mail, vastleggen en zo spoedig mogelijk per e-mail aan
Wederpartij doen toekomen. Wederpartij heeft het recht om binnen 7 kalenderdagen
(afkoelingsperiode) kosteloos de Overeenkomst schriftelijk te annuleren. Indien Wederpartij
niet binnen 7 kalenderdagen na het versturen van de elektronische bevestiging per e-mail
door Queens of the South de Overeenkomst heeft geannuleerd is de Overeenkomst bindend.
Queens of the South kan in voorkomende gevallen ervoor kiezen om naast een elektronische
bevestiging ook per post een bevestiging van de Overeenkomst toe te sturen. Ook in dat
geval is de elektronische bevestiging bindend en vormt de per post verstuurde bevestiging
slechts een aanvulling op de elektronische bevestiging.
3.2. Indien een Overeenkomst binnen een maand voor productiedatum tot stand komt, is
voormelde afkoelingsperiode, aldus annuleringsrecht, niet van toepassing.
3.3. Bij een eventuele annulering na de afkoelingsperiode is de Overeenkomst definitief tot
stand gekomen en zijn de in deze algemene voorwaarden genoemde annuleringsbepalingen
van kracht.
3.4. Partijen erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch
effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
3.5. E-mail berichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij
toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox
van de ontvangende partij hebben bereikt.
3.6. Volgens de Europese regelgeving is een Overeenkomst (boeking c.q. koop) gesloten via
elektronische weg (lees via internet en/of e-mail), een rechtsgeldige Overeenkomst (boeking
c.q. koop) waarop de overeengekomen betaling dient te volgen.
3.7. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de
grondslag van de bij het aangaan van de Overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt
slechts verrekend indien partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
3.8. Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen
Overeenkomsten tussen partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden
informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft ter zake
van de tussen partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs door de partij, die zich erop
beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is. In geval van een conflict aangaande de inhoud,
vorm of verzend/ontvangsttijdstip van door partijen verzonden elektronische berichten, of
van de door hen via een website ingegeven of achtergelaten informatie en de inhoud, vorm of
verzend/ ontvangsttijdstip van het door Queens of the South ontvangen bericht of van via de site
ontvangen informatie, zal relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of de
elektronisch databases van Queens of the South als dwingend bewijs gelden in een eventuele
gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de partij, die zich beroept op het feit dat het
bewijs niet betrouwbaar is.
3.9. Informatie, afbeeldingen, mededelingen (mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt)
en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van
de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Queens of the South garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie
etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding en/ of ontbinding.
3.10 Opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.

Artikel 4: Materialen en digitale informatie

4.1. Alle materialen en digitale informatie die betrekking hebben op de Overeenkomst en
die in het kader daarvan aan Queens of the South ter beschikking worden gesteld, zullen op eerste
verzoek van de Opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat de
Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Queens of the South heeft voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde gegevensdragers komen voor rekening van de Opdrachtgever.
4.2. Queens of the South behandelt de gegevens van de Opdrachtgever strikt vertrouwelijk. Deze
worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Queens of the South daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. Als de Opdrachtgever gegevens aan Queens of the South verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien de Opdrachtgever een bestelling doet via de website van Queens of the South registreert Opdrachtgever die bestellingen op naam. De gegevens van de Opdrachtgever worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van de Opdrachtgever uit te voeren.

Artikel 5: Offerte

5.1. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid een optie te plaatsen voor een Opdracht op een
bepaalde datum door een in de optie geplaatste service. . Deze optie betekent dat een
Opdrachtgever, zonder enige nadere verplichting, gedurende vijftien (15) werkdagen een
eerste recht heeft om een artiest of product/ service te boeken voor de geopteerde datum.
5.2. De aanvaarding van de potentiële Opdracht van Opdrachtgever als genoemd in lid 3.1
wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – als de potentiële
Opdrachtgever aan een medewerker van Queens of the South daartoe mondeling, per e-mail of
schriftelijk opdracht heeft gegeven.

Artikel 6: Uitvoering van een overeenkomst

6.1 Queens of the South zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
6.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke
plan noodzakelijk zijn, is Queens of the South gerechtigd deze wijzigingen/aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van de opdrachtgever is vereist. Voor zover deze
wijzigingen/aanpassingen meerwerk ten gevolge hebben, zal dit geschieden voor rekening van
de opdrachtgever en zal dit meerwerk aan deze afzonderlijk worden gefactureerd.
6.3 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) kalenderdagen nadat de uitvoering is voltooid, schriftelijk
aan Queens of the South medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
6.4 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot
reclame.
6.5 Het verminderen van het aantal gasten door de opdrachtgever kan tot uiterlijk 10
kalenderdagen voor productiedatum schriftelijk geschieden, indien de totale wijziging niet
meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal betreft. Vermindering van het aantal gasten na
deze datum zal niet leiden tot een vermindering van de uitkoopsom.
6.6 Bij vermeerdering van het aantal gasten voor de productiedatum, alsmede indien op de
productiedatum blijkt dat het aantal gasten meer is dan schriftelijk overeengekomen, zal dit
als meerwerk worden beschouwd. Voor dit meerwerk zal de opdrachtgever afzonderlijk
worden gefactureerd. Ter zake het aantal gasten dat het evenement hebben bezocht, geldt de
door Queens of the South uitgevoerde telling als bindend.

Artikel 7: Verantwoordelijkheden opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventueel
noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de
overeenkomst, Queens of the South spant zich in hierbij behulpzaam te zijn en fungeert desgewenst
als contactpersoon bij de betrokken overheidsinstanties. Het ontbreken van de vereiste
vergunningen en/of ontheffingen kan voor opdrachtgever geen reden zijn (betalings-)
verplichtingen jegens Queens of the South niet na te komen. Opdrachtgever is verplicht alle wetten,
verordeningen, voorschriften, etc. die de gemeente, de brandweer en/of andere autoriteiten
ter zake van het evenement vaststellen dan wel van toepassing verklaren, stiptna te leven, dit
geldt eveneens voor wet- en regelgeving welke niet specifiek in het onderhavige artikel is.
omschreven. Eventuele boetes of dwangsommen van de overheid, ongeacht aan wie deze zijn
geadresseerd, als gevolg van handelen in strijd met het voorgaande of als gevolg van het
handelen in strijd met een andere verplichting van opdrachtgever komen voor rekening van
de opdrachtgever. Het ontbreken van vergunningen of ontheffingen of het niet voldoen aan
het bestemmingsplan valt niet aan te merken als een gebrek.
7.2 Opdrachtgever vrijwaart Queens of the South van alle aanspraken die verband houden met het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen en/of de onjuiste naleving
van de daarbij gestelde voorwaarden en/of de van toepassing zijnde regelingen.
7.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de
bezoekers/gasten van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd
of uitgevoerd evenement.
7.4 Bij overlast door wangedrag van gasten en/of medewerkers van de opdrachtgever,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik,
buitengewone luidruchtigheid is het personeel van Queens of the South gerechtigd de betrokken
personen te doen verwijderen.
7.5 Elektriciteit-, gas-, water-, licht- en rioleringsvoorzieningen dienen door de opdrachtgever
zelf te worden verzorgd indien deze niet specifiek van tevoren zijn opgenomen in het voorstel.
7.6 Tenzij anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende
maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en bezoekers van een krachtens
een overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn
gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Queens of the South niettemin gerechtigd om
aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.
7.7 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een
evenement te garanderen, is Queens of the South gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk
geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een
schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.
7.8 Voor zover er gewerkt wordt met goederen en materialen, welke door Queens of the South ter beschikking worden gesteld, is de opdrachtgever verplicht deze goederen en materialen in
dezelfde staat weer aan Queens of the South op te leveren.
7.9 Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat een ieder (niet zijnde Queens of the South) die in opdracht van de opdrachtgever werkzaam zijn voor, tijdens en na het evenement, als werkgever in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet handelt, de voorschriften als omschreven in
voornoemde wet en de daarop gebaseerde besluiten in acht neemt.
7.10 Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle risico’s die samenhangen met de uitvoering
van de opdracht, waaronder tevens worden begrepen de werkzaamheden en/of het handelen
en/of het nalaten van door haar ingeschakelde derden, voor zover mogelijk te verzekeren. In
ieder geval is Opdrachtgever verplicht om een reguliere AVB-verzekering te sluiten en, indien
van toepassing, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voorts verplicht Opdrachtgever
zich om ervoor zorg te dragen dat onder de hiervoor genoemde verzekeringen zijn
meeverzekerd de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde
medewerk(st)er(s) en de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken.
Opdrachtgever is verplicht om afschriften van de polissen van voornoemde verzekeringen op
eerste verzoek aan Opdrachtnemer te verstrekken.
7.11 Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij
behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan
Opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van
de door haar verstrekte informatie.
7.12 Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien (a)
Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan en
Opdrachtnemer de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden (waartoe
Opdrachtnemer gerechtigd is) en/of (b) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate
aan haar verplichtingen heeft voldaan, Opdrachtnemer Opdrachtgever daarop schriftelijk heeft
gewezen en Opdrachtgever desondanks de opdracht wenst te laten doorgaan.
7.13 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door haar
ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de opdracht zijn betrokken, zoals bezoeker
van een evenement.
7.14 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele fiscale consequenties en/of betaling
(van naheffingen) ten gevolge van de Werkkostenregeling (WKR). Opdrachtgever vrijwaart
en stelt Opdrachtnemer volledig schadeloos aangaande aanspraken van derden die
Opdrachtgever daaromtrent ontvangt.
7.15 indien de Artiest gebruik maakt van Riders en deze door de Artiest vóór het sluiten van
de Overeenkomst met Opdrachtnemer van toepassing zijn verklaard op de uitvo-ering van de
Opdracht, verklaart Opdrachtgever dat deze Riders zullen worden nage-leefd en/of
gerespecteerd. Opdrachtnemer zal in het voorkomende geval Opdracht-gever direct
informeren over de door de Artiest gehanteerde Riders.

Artikel 8: Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

8.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
informatie.
8.3 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de
dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar
verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er
sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.
8.4 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet
uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte
schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,-.
8.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (een tekortkoming
of onrechtmatig handelen/nalaten van) uitvoerende dienstverleners en/of toeleveranciers,
waaronder tevens begrepen het personeel van die dienstverleners en/of toeleveranciers, die
Opdrachtnemer in verband met of ten behoeve van de uitvoering van – een onderdeel van –
de overeenkomst heeft ingeschakeld.
8.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die
Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer heeft dienen binnen 12 maanden na het moment
waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk
door Opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.
8.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (waaronder doch
niet beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de opdracht
schade lijden.
8.8 Eventuele door opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging
daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8.9 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor de opkomst van de deelnemers van het
betreffende evenement.
8.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door Opdrachtgever
aan haar ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering zorg
dragen.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

9.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle door Opdrachtnemer ontwikkelde en
uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) Opdracht, welke aan
Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder
begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen,
berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer van voornoemde concepten
gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken, tenzij de opdrachtgever
de aanvraag verstrekt op name van een derde partij en aan deze informatie wilt
doorsturen.

Artikel 10: Prijzen

10.1. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting en zonder de
aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen gelden.
10.2. In geval een particulier een artiest inhuurt voor een besloten feest in familiaire kring
waar geen toegang voor wordt geheven zoals bijvoorbeeld een verjaardag of bruiloft dan
hoeven er geen BUMA/STEMRA EN SENA rechten te worden afgedragen.

Artikel 11: Facturen en Betaling

11.1 De aanbetalingsfactuur dient tenzij anders overeengekomen voor het evenement betaald
te zijn conform onderstaande betalingsregeling:
– 100 % van het overeengekomen totaalbedrag dient voorafgaand aan het event betaald te
worden tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
– Additionele schriftelijk overeengekomen kosten dient uiterlijk 4 weken na event betaald te
worden.
11.2 Vertragingen bij een uitvoering van een overeenkomst, veroorzaakt door te late betaling
van de opdrachtgever, zijn altijd voor risico van de opdrachtgever.
11.3 Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum, schriftelijk aan Queens of the South medegedeeld te
worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
11.4 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Queens of the South zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met
hetgeen hij eventueel van Queens of the South te vorderen heeft.
11.5 Iedere betaling van opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de aan
Queens of the South verschuldigde hoofdsom.
11.6 Indien de kostprijs van Queens of the South wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse
tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere
overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is Queens of the South
gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. Ingeval van door te belasten
buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van opdrachtnemer geldende dagkoers
gehanteerd. Queens of the South zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
11.7 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag
waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidrente aan
opdrachtnemer verschuldigd. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met
twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar.

Artikel 12: Opschorting/Annulering

12.1 Queens of the South is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen
uit deze of andere overeenkomsten zal (kunnen) voldoen.
12.2 Annulering door opdrachtgever dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een
mondelinge annulering kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Men kan pas spreken
van annulering, wanneer deze getekend is door opdrachtgever en in bezit is van Queens of the South
Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is deze gehouden aan Queens of the South een vergoeding te betalen op basis is van het navolgende percentage:

a) bij annulering tot 4 weken voor de productiedatum wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht.
b) bij annulering tot 2 weken voor de productiedatum wordt 75% van het totale bedrag in rekening gebracht.
c) bij annulering binnen 2 weken voor de productiedatum wordt 100% van het totale bedrag in rekening gebracht.
Onverminderd het recht van Queens of the South de werkelijk geleden schade te vorderen indien dit meer bedraagt. Indien de opdrachtgever het evenement uitstelt wordt dit gezien als annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met Queens of the South een nieuwe productiedatum wordt vastgesteld waarop het evenement doorgang kan vinden en overeenstemming is bereikt ten aanzien van de uitkoopsom.

Artikel 13: Klachten

13.1. Ingeval van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de
hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van
enige verplichting uit hoofde van de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst dienen
onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen
steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en
goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na datum
van de uitvoering van de Opdracht, schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt,
zulks bij te laat kenbaar maken op straffe van verval van iedere aanspraak.
13.2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 11.1 omschreven is gereclameerd,
wordt Opdrachtnemer geacht alle verplichtingen jegens de Wederpartij op correcte wijze te
zijn nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid/Vrijwaring

14.1 Queens of the South is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die
rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de
overeenkomst en alleen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
Queens of the South. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
14.2 De opdrachtgever vrijwaart de Queens of the South uitdrukkelijk voor schade aanspraken van
derden.
14.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Queens of the South beperkt tot maximaal de voor
volledige uitvoering van het evenement afgesproken of redelijkerwijs te verwachten
uitkoopsom van Queens of the South.
14.4 Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan Queens of the South
kenbaar te zijn gemaakt binnen acht (8) kalenderdagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel
met de schade als met de aansprakelijkheid van opdrachtnemer bekend is geworden of
redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding
van schade vervalt in ieder geval door verloop van achttien (18) maanden na de gebeurtenis
waardoor de schade is veroorzaakt.
14.5 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, aan de in art. 6.8 genoemde goederen
en materialen, welke niet het gevolg is van normale slijtage, vanaf het moment waarop
Queens of the South het werk heeft opgeleverd tot het moment waarop Queens of the South daadwerkelijk met de afbouw aanvangt.
14.6 Aan het gehuurde mogen generlei wijzen veranderingen of beschadigingen worden
aangebracht. Eventuele schade, waaronder begrepen de kosten van herstel, moeten door de
opdrachtgever aan Queens of the South worden vergoed.
14.7 Onverminderd het voormelde, is opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor schade,
veroorzaakt door het gedrag van zijn gasten.

Artikel 15: Ontbinding

15.1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten Overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden,
wanneer:

a. het faillissement van een der partijen is uitgesproken;
b. of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
c. de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;
d. de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen
of een substantieel deel daarvan verliest;
e. Opdrachtnemer gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de
Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.

15.2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de
eventuele vordering op de Wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 16: Overmacht

16.1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Opdrachtnemer diens
verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten Overeenkomst niet, niet tijdig
of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen,
zullen voor Opdrachtnemer als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden
worden mede verstaan:

a. mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
b. een dag van nationale rouw;
c. contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
d. werkstaking;
e. natuurrampen;
f. ziekte van de Artiest;

2. het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie Opdrachtnemer
voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens
Opdracht-nemer.

3. Opdrachtnemer is in geval van overmacht gerechtigd: – hetzij de Overeenkomst met
de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Opdrachtnemer hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt; – in overleg met de Opdrachtgever de uitvoering van de Opdracht te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 12 lid 5 van deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

16.4. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffing aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 17: Onverbindendheid/Hiaten

17.1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden onverbindend
mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat
het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van
kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een nietverbindende bepaling te vervangen door
een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene
leveringsvoorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 18: Geschillen

18.1. Op de door Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de
door het Opdrachtnemer en de Wederpartij gesloten Overeenkomst, is uitsluitend de rechter
in het Arrondissement Rotterdam bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele
bevoegdheid van de kantonrechter.

Artikel 19: Verwerking Van Persoonsgegevens

19.1 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van
Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene
Verkoopvoorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.
19.2 De begrippen die in deze voorwaarden worden gehanteerd hebben de betekenis die de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) daaraan heeft toegekend of
die de rechtspraak daaraan geeft.
19.3 Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als
verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve
van een derde partij verwerkt als verwerker. Opdrachtnemer vervult (afhankelijk van de
hoedanigheid waarin Opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of
subverwerker.

Artikel 20: Verwerking Van Persoonsgegevens

20.1 Opdrachtnemer zal de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend laten plaatsvinden
in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee
redelijkerwijs samenhangen of die met toestemming van de betrokkene worden bepaald.
20.2 Opdrachtnemer zal onder de Overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken van alle
categorieën van betrokkenen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden opgeslagen,
dan wel die op een andere manier aan Opdrachtnemer worden verstrekt om te worden
verwerkt. Indien er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient Opdrachtgever dit
vooraf aan Opdrachtnemer te melden en zullen Partijen in overleg beoordelen of in dit kader
aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
20.3 Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de
verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtnemer neemt geen zelfstandige beslissingen over
de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur
van de opslag.
20.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, voor zover vereist in de AVG een
gegevensverwerkingsregister zal bijhouden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle
aanspraken en vorderingen die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze
registerplicht.

Artikel 21: Verzoeken van Betrokkenen

21.1 Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens rechtstreeks richt tot
Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer het verzoek binnen redelijke termijn doorsturen aan de
Opdrachtgever. Opdrachtnemer mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
21.2 Opdrachtnemer zal de betrokkene rechtstreeks antwoorden indien de opdrachtnemer
dat wettelijk verplicht is of de opdrachtnemer hierin een zelfstandige verantwoordelijkheid op
basis van de AVG.
21.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om de kosten van de beantwoording van verzoeken van
betrokkenen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Privacyverklaring

Queens of the South is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.queensofthesouth.eu 
info@queensofthesouth.eu
T: ++31624760354

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We slaan naam, adres, telefoonnummer en Email adres op van onze klanten. Deze gegevens worden met niemand gedeeld en blijven in ons bezit zolang wettelijk is toegestaan en nodig is. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@queensofthesouth.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel
Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewarenje persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarbij de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen

Delen van persoonsgegevens met derden
We verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@queensofthesouth.eu.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@queensofthesouth.eu

Contact us Today

Zoek jij specialisten op gebied van keiharde campagnes, inspirerende boodschappen en next level experiences? Wij van Queens of the South maken het onze missie dat jouw product of dienst overal word gehoord.

Neem vandaag nog contact op en stuur een mail of whatsapp!

T: 0624760354
M: info@queensofthesouth.eu

 

4 + 7 =

Pin It on Pinterest

WhatsApp chat